ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT - thôi chức danh thành viên HĐQT.

Nội dung công bố thông tin :
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT - thôi giữ chức danh thành viên HĐQT từ ngày 1 tháng 7 năm 2017

Dự án

Cổ phiếu ICG