ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ I NĂM 2017

File Upload: 

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý I năm 2017 như sau:

Trong quí 1 năm 2017, Công ty đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Tam Đảo và hạch toán doanh thu còn lại theo đúng quy định.

Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy và các dự án khác Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai. Tại thời điểm lập báo cáo chỉ phát sinh chi phí chưa đủ điều kiện hoạch toán doanh thu.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quí 1 lãi : 667.909.158 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty quí 1 mẹ lãi : 667.557.883 đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo tại đây.

Dự án

Cổ phiếu ICG