ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2012

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin giải trình về số liệu trên báo cáo Tài chính Quý I năm 2012 như sau: 

Trong báo cáo tài chính riêng Công ty: 

Do tình hình tài chính của các Công ty kinh doanh Bất động sản gặp nhiều khó khăn, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, Công ty vẫn tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh dự án B4 Kim Liên, các dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I  lãi sau thuế: 2.933.156.901đ, giảm 74.1% so với kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2011 là: 11.308.043.695đ. 

Trong báo cáo tài chính hợp nhất Công ty: 

Do tình hình tài chính của các Công ty kinh doanh Bất động sản gặp nhiều khó khăn, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, Công ty vẫn tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh dự án B4 Kim Liên, các dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

Mặt khác, kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Hàng Da là Công ty con cũng gặp khó khăn về Tài chính, hầu hết các gian hàng cho thuê đang bị trả lại vì tình hình khó khăn chung của đất nước.

Kết quả sản xuất kinh doanh Hợp nhất Quý I  lãi sau thuế: 2.925.857.462, giảm 75.58% so với kết quả sản xuất kinh doanh Hợp nhất Quý I năm 2011 là: 12.109.145.944đ.

 

Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC quý I năm 2012 tại mục Báo cáo tài chính

 

Dự án

Cổ phiếu ICG