ICG: ĐHĐCĐ năm 2012 lần 2 không thành và kế hoạch ĐHĐCĐ lần 3

Ngày 17/5/2012 theo kế hoạch đã thông báo, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 lần 2. Tuy nhiên, do số lượng cổ đông của Công ty quá lớn (4.406 cổ đông). Đến 9h15’ ngày 17/5/2012, sau 45 phút kết thúc thời gian đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là:  56 cổ đông, đại diện 5.213.837 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 26,07% Vốn điều lệ. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì không đủ điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012 lần 2. Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo và lấy ý kiến các cổ đông có mặt tại Đại hội và thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2012 lần 3 sẽ được tổ chức như sau:

Thời gian: 8h30, Thứ 4, ngày 06/6/2012

Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông để được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Dự án

Cổ phiếu ICG