Thông tin công bố

ICG: Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán

21/03/2012

Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam là nội dung chính trong báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

ICG: 26/4/2012 Dự kiến ĐHĐCĐ năm 2012

19/03/2012

Công ty CPXD Sông Hồng đã gửi công văn Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 cho Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã có công văn chấp thuận của TTLK với nội dung sau:

Bà Trần Lan Anh - Phó tổng giám đốc đăng ký bán 16.800 CP

07/03/2012

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/03/2012 đến ngày 08/04/2012

Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 9.000 CP

07/03/2012

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/03/2012 đến ngày 08/04/2012

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2011

27/02/2012

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC hợp nhất Quý IV năm 2011

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý IV/2011

19/01/2012

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV lỗ: 2.732.779.344 đ

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2011

18/11/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC hợp nhất Quý III năm 2011

Báo cáo quản trị Công ty Quý III năm 2011

28/10/2011

Trong quý III năm 2011, HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý III/2011

25/10/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC Quý III năm 2011

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý II năm 2011

23/08/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC Quý II và BCTC hợp nhất quý II năm 2011

Dự án

Cổ phiếu ICG