Thông tin công bố

ICG: Thông báo ĐHĐCĐ 2014 lần 2 không thành, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2014 lần 3

13/05/2014

Đại biểu tham dự Đại hội: tổng số cổ đông tham dự là: 21 cổ đông, đại diện 7.369.103 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 36,85% Vốn điều lệ. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì chưa đủ điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 lần 2.

ICG: Thông báo ĐHĐCĐ 2014 lần 1 không thành, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2014 lần 2

28/04/2014

Đại biểu tham dự Đại hội: tổng số cổ đông tham dự là: 28 cổ đông, đại diện 6.411.525 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 32,06% Vốn điều lệ. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì chưa đủ điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

ICG: Giải trình số liệu trong BCTC quý 1/2014

17/04/2014

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2014 lãi: 3.518.677.769 đ

ICG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

08/04/2014

Thời gian : 08h30 Thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Địa điểm : Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG: Báo cáo quản trị Công ty năm 2013

23/01/2014

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý III/2013

17/10/2013

Kết quả sản xuất kinh doanh quý III lỗ 1.747.188.899 đ. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận quý IV đảm bảo có lãi trong năm 2013.

ICG: Ông Nguyễn Minh Quân - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - thôi giữ chức Phó tổng giám đốc

15/08/2013

Ông Nguyễn Minh Quân – Phó tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT – thôi chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 14/8/2013

ICG: Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013

22/07/2013

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

ICG: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 lần thứ 3

16/05/2013

Thời gian : 08h30 Thứ năm, ngày 06 tháng 06 năm 2013
Địa điểm : Hội trường nhỏ – Khách sạn Công Đoàn – 14 Trần Bình Trọng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Dự án

Cổ phiếu ICG