Thông tin công bố

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

20/04/2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ICG - Giải trình số liệu trên BCTC năm 2016 trước và sau kiểm toán

21/03/2017

ICG - Giải trình số liệu trên BCTC năm 2016 trước và sau kiểm toán

ICG - Giải trình số liệu trên báo cáo Tài chính năm 2016

16/03/2017

ICG - Giải trình số liệu trên báo cáo Tài chính năm 2016

ICG - Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

11/03/2017

Ngày 9/3/2017 Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng nhận được nhận được Thông báo số : 688/TB-VSD ngày 8/3/2017 về việc ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT - thôi giữ chức Tổng Giám đốc.

17/02/2017

ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT - thôi giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 01/03 /2017.

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2016

20/01/2017

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2016

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

16/01/2017

ICG - Báo cáo quản trị công ty năm 2016

ICG - Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó tổng giám đốc - thôi giữ chức Phó tổng giám đốc

26/10/2016

ICG - Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó tổng giám đốc - thôi giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/11/2016

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ III NĂM 2016

20/10/2016

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ III NĂM 2016

KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ TẠI CÔNG TY TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2015

26/08/2016

THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2012, 2013, 2014, 2015

Dự án

Cổ phiếu ICG