Chính sách chất lượng

"Cung cấp từng phần hoặc toàn bộ các công việc về đầu tư và kinh doanh bất động sản  theo đúng các yêu cầu, đúng thời gian được thoả thuận như hợp đồng đã ký kết nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội".

 

Để làm được điều đó Công ty cam kết:

·   Thực hiện việc áp dụng và duy trì có hiệu quả Hệ thống Quản lý Chất lượng thông qua việc tham gia của tất cả cán bộ công nhân viên Công ty.

·   Đào tạo và cung cấp các nguồn lực cho mọi nhân viên để họ có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

·   Liên tục cải tiến chất lượng Đầu tư và Kinh doanh bất động sản để Công ty phát triển bền vững.

 

Các nội dung cam kết  trên của Công ty nhằm hướng tới phương châm:

“Xem lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ đông là lợi ích của chính mình”

Dự án

Cổ phiếu ICG